บทบาทหน้าที่

อำนาจหน้าที่ - สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด อำนาจหน้าที 1.  งานบริหารทั่วไป

                - รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน  ประกอบด้วยงานธุรการ  งานสาธารณสุข  งานการประชาสัมพันธ์  การจัดการเวรดูแลสถานที่ทำงาน  งานเลขานุการหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด                    

               - การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  และลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  การขออนุญาตลาในกรณีต่าง ๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรินาภรณ์  การขอรับบำเหน็จบำนาญ  และการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ  ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

2.  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

             มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น  ในฐานะเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่นจังหวัด  ดังนี้

               - การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น

               - การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน  การแต่งตั้ง  โยกย้าย  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               - การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           - การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.)  และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด

              - การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกรรมการู้ทรงคุณวุฒิในและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องำถิ่น จังหวัด  (ก.จังหวัด)

              - การประสานในการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องำถิ่นจังหวัด  (ก.จังหวัด)

              - การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

              - การประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

             - การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือบุคคลทางการศึกษาท้องำถิ่น  และสมาชิกสภา  หรือผู้บริหารท้องถิ่น

            - ให้คำปรึกษาแนะนำทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกับการปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ต่าง ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

                3.1  งานบริหารงานบุคคล

                  - การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล  ยกเว้นการดำเนินการทางวิจัยของพนักงานและลูกจ้างสำถานธนานุบาล

                  -  การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น

                  - การออกบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

                  - การลาของผู้บริหารท้องถิ่น

                3.2  งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะสุข

             - การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องำถิ่น

                  - การพิจารณาร่างแผนพัฒนาระยะยาวปานกลาง  (3 ปี)  และแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการตรวจสอบและกลั่นกรองแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัด

                  - การสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการวางแผนพัฒนาการ ประสานแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  - การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์  พัฒนาระบบข้อมูลสารสรเทศท้องถิ่น  เช่น  ข้อมูลบุคคล  (สมาชิกสภา/ผู้บริหาร)  ข้อมูลด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล

                  - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย  และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                  - การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  - การส่งเสริม  สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแนวทางที่ได้มาตรฐานในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามมาตรา  52  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546

              3.3  งานงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนารายได้

                  - การประสานงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  - การดำเนินการด้านเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  - การพัฒนารายได้ท้องถิ่น  เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  การจัดทำแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน                   - การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.  กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

                  - การให้คำปรึกษา  แนะนำ  ตอบข้อหารือด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น  การดำเนินการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบและการขอจำหน่ายหนี้สูญของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ตลอดจนการพิจารณาผู้ละทิ้งงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  - การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนการตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ  ร่างเทศบัญญัติ  ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  เป็นต้น

                  - การจัดตั้ง  ยุบ  ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น  การเปลี่ยนชื่อ  การเปลี่ยนดวงตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการกำหนดชั้นองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น

                  - การประชุมสภาท้องถิ่น  รวมทั้งข้อหารือระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ  การประชุมสภาท้องถิ่น  หรือการยุบสภาท้องถิ่น                   - การทำกิจการนอกเขต  หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  - การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  - งานคดีแพ่ง  คดีอาญา  กรณีข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องหาว่าทำผิดคดีอาญาหรือแพ่ง

                  - งานคดีปกครอง  กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    - งานละเมิดคดี  กรณีข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำให้เกิดความเสียหาย  หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก  หรือหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  2539  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  2539  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

                  - งานติดตามผลทางแพ่ง  และทางอาญาของพนักงานของพนักงาน  ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือมีกรณีผิดปกติทางการเงิน  และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

                  - งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา

                  - การปฏิบัติการ พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.2540

                  - การร้องทุกข์กล่าวโทษ  ร้องเรียนข้าราชการสำกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานท้องถิ่น  และลูกจ้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนการดำเนินการทางวินัย

                  - การ้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  การแต่งตั้ง  หรือถอดถอนผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น

                  - การประสานกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  และคณะกรรมการข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องำถิ่นจังหวัด  (ก.จังหวัด)  เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

                  - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  กลุ่มงานเงินบัญชีและการตรวจสอบ

            5.1  งานการเงิน

                  - การดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ของข้าราชการ  และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  เช่น  เงินเดือน  เงินเดือนข้าราชการค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปราชการ  หรือพนักงานตามโครงการถ่ายโอนบุคคลากร

                    - เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  - การจัดสรรภาษีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  - การพิจารณาตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  - งานการเงินที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

                  - การขอการเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  และการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

                  - งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสถานธนานุบาล

                  - งานพัสดุ  ครุภัณฑ์

                  - งานรับรองลายมือชื่อผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  - การายงานทางด้านการเงินตามหนังสือสั่งการ  ระเบียบและกฎหมายกำหนด

                  - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

            5.2  งานบัญชี

                  -  การจัดทำบัญชีเงินสด  บัญชีแยกประเภท  บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน

                  - งานจัดสรร  ควบคุมงบประมาณ  การรายงานและงบเดือน

                  - การของบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                  - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

            5.3  งานตรวจสอบ

                  - การวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

                  - การให้คำปรึกษา  แนะนำ  กำหนดแนวทาง  และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

                  - ตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  การบัญชี  การพัสดุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจสอบที่แจ้งองค์กรการ ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

                  - รายงานผลการตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  การพัสดุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

                  - ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนัก งานการตรวจสอบงบการเงิน  หรือตรวจสอบบัญชีประจำปี  และสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักงานการตรวจสอบงบการเงิน  พร้อมทั้งรายงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                  - ติดตามผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการคลังของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

                  - ติดตามผลการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบคณะ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ                   - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ