วิสัยทัศน์/พันธกิจ


" ทำงานเต็มกำลัง  ตั้งมั่นสุจริต ใช้ชีวิตพอเพียง "