ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
โพสต์เมื่อ :25 สิงหาคม 2557

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น           ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดนครนายก  ในการประชุมครั้งที่ 9/2552  เมื่อวันที่  28  กันยายน 2552  ได้มีมติเห็นชอบให้สรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง  ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานนโยบายและแผน 8)  โดยวิธีการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน  1  อัตรา               กำหนดระยะเวลาสมัครเข้ารับคัดเลือก            ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553  ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553  ในวันและเวลาราชการ    ณ  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก  ถนนสายสะพานมัฆวานรังสรรค์   แยก รร.นร.จปร.  ต.พรหมณี  อ.เมืองฯ  จ.นครนายก   โทร.0-3730-7121