หนังสือสั่งการทั่วไป
ส่งระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร อปท.