หนังสือสั่งการทั่วไป
ขอเชิญร่วมงาน"เวทีสานพลังจัดการตนเองเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถ่ินสร้างสุขภาวะทุกมิติ"