หนังสือสั่งการทั่วไป
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณ๊ครบวาระการดำรงตำแหน่ง