หนังสือสั่งการทั่วไป
โครงการฝึกอบรมตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยย ที่ 1