งานบริหารทั่วไป

  • นางสาว สุชาดา แก้วสุทธิ
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ  • นาย วิทยา สิงหะหล้า
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ