งานบริหารทั่วไป

  • นายภูวนาท พรมมา
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  • นายขันติยากร หนองข่า
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  • นางชินรัตน์ เกตุสิน
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน