กลุ่มงานส่งเสริมและ พัฒนาท้องถิ่น

  • นาย นฤพนธ์ ฉัตรไชยสิทธิกูล
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน  • นางสาว เตือนจิตต์ ชุบยัน
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน  • นาง ประภัสสร รอดสั้น
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเินผลแผนฯ