กลุ่มงานส่งเสริมและ พัฒนาท้องถิ่น

  • นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว
  • ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  • นางสาววรัญญา ทองเรือง
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  • นางสาวสิริเกตุ สัตยาอภิธาน
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  • นายวิธิวัต ชุรินทร
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  • นาง ประภัสสร รอดสั้น
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเินผลแผนฯ