กลุ่มงานมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

  • นาย วิวัฒน์ หล่อพัฒนเกษม
  • หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น



  • นาง ศรีสุดา สิงห์ทอง
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ



  • นาง สายพิน สืบสุขปีตีกุล
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน