กลุ่มงานการเงินบัญชีและ ตรวจสอบ

  • นาง ทิพอุไร ประสิทธิ์
  • หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  • นาง เบญจลักษณ์ จันทร์กระจ่าง
  • นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  • นาง พรพิมล จงใจเทศ
  • นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  • นางสาวนันทนงค์ ชัยลิ้นฟ้า
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  • นางสาวสมฤทัย ทำทอง
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน