กลุ่มกฏหมาย ระเบียบและ เรื่องร้องทุกข์

  • นายสุรินทร์ วงค์คม
  • หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์  • นายปรมินทร์ ชูมณี
  • นิติกรปฏิบัติการ  • นาย ภูวนนท์ พรมมา
  • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน