ลงพื้นที่ร่วมตรวจประเมินตามแผนออกจัดระเบียบสังคมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลงพื้นที่ร่วมตรวจประเมินตามแผนออกจัดระเบียบสังคมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  วันที่ 12 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00น.
นางสาวจิตต์พิสุทธิ์ วิสุทธิ หน.ฝ.บห.ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
เข้าร่วมการตรวจประเมินตามแผนออกจัดระเบียบสังคมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ณ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในเขตอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Share on Line
Share on Pinterest