ลงพื้นที่ร่วมตรวจประเมินตามแผนออกจัดระเบียบสังคมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลงพื้นที่ร่วมตรวจประเมินตามแผนออกจัดระเบียบสังคมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 20.00น.
    นางสาวจิตต์พิสุทธิ์ วิสุทธิ หน.ฝ.บห.ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
เข้าร่วมการตรวจประเมินตามแผนออกจัดระเบียบสังคมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ตามมาตรการควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ
และร้านอาหารที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ ในเขตอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Share on Line
Share on Pinterest