ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนและจุดให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ(ทางลักผ่าน) ในพื้นที่อำเภอปากพลีและอำเภอเมืองนครนายก

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนและจุดให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ(ทางลักผ่าน) ในพื้นที่อำเภอปากพลีและอำเภอเมืองนครนายก

 วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 21.30 น.
นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้นางสาวจิตต์พิสุทธิ์ วิสุทธิ หน.ฝบห.สนง.สถจ.นครนายก
และนายกฤษดิษฐ ดิษฐสุวรรณ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนและจุดให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ(ทางลักผ่าน)ในพื้นที่อำเภอปากพลีและอำเภอเมืองนครนายก ตามลำดับดังนี้ 
      1. ด่านชุมชน/จุดตรวจและให้บริการประชาชน อบต.โคกกรวด บริเวณหน้าที่ทำการอบต.โคกกรวด อ.ปากพลี
      2. ด่านชุมชน/จุดตรวจและให้บริการประชาชน อบต.นาหินลาด บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรนาหินลาด อ.ปากพลี
      3. จุดตัดทางรถไฟ(ทางลักผ่าน) บริเวณถนนท่าเรือที่ 3011 ระหว่างเขต ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี กับเขตต.วัดโบสถ์ อ.เมืองปราจีนบุรี
      4. ด่านชุมชน/จุดตรวจและให้บริการประชาชน อบต.ท่าทราย บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท นย.5030 กับถนนซอยโยธาธิการ อ.เมืองนครนายก
      5. ด่านชุมชน/จุดตรวจและให้บริการประชาชน อบต.ท่าช้าง บริเวณหน้าที่ทำการอบต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก
      6. ด่านชุมชน/จุดตรวจและให้บริการประชาชน ทต.ท่าช้าง บริเวณศาลาพักคอยถนนสุขาภิบาล 1 ทต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก
      7. ด่านชุมชน/จุดตรวจและให้บริการประชาชน อบต.พรหมณี บริเวณทางเข้าที่ทำการอบต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก
   
     ผลการลงพื้นที่
     เจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนและจุดให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้พูดคุย
และมอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงขากลับ
และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดนครนายก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565
อีกทั้งแจ้งข้อสั่งการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
ในส่วนของจุดตัดทางรถไฟ(ทางลักผ่าน) โดยเน้นการป้องกันและหลีกเลี่ยงความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมขอความร่วมมือ
ให้ประชาชนปฏิบัติตาม คำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Share on Line
Share on Pinterest