อำนาจหน้าที่ - สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด อำนาจหน้าที 

1.  งานบริหารทั่วไป

 • รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน  ประกอบด้วยงานธุรการ  งานสาธารณสุข  งานการประชาสัมพันธ์  การจัดการเวรดูแลสถานที่ทำงาน  งานเลขานุการหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด
 • การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  และลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  การขออนุญาตลาในกรณีต่าง ๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรินาภรณ์  การขอรับบำเหน็จบำนาญ  และการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ  ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

2.  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น  ในฐานะเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่นจังหวัด  ดังนี้

 • การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น
 • การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน  การแต่งตั้ง  โยกย้าย  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.)  และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด
 • การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกรรมการู้ทรงคุณวุฒิในและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องำถิ่น จังหวัด  (ก.จังหวัด)
 • การประสานในการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องำถิ่นจังหวัด  (ก.จังหวัด)
 • การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
 • การประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือบุคคลทางการศึกษาท้องำถิ่น  และสมาชิกสภา  หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 • ให้คำปรึกษาแนะนำทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกับการปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ต่าง ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

3.1  งานบริหารงานบุคคล

 • การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล  ยกเว้นการดำเนินการทางวิจัยของพนักงานและลูกจ้างสำถานธนานุบาล
 • การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น
 • การออกบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 • การลาของผู้บริหารท้องถิ่น

3.2  งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะสุข

 • การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องำถิ่น
 • การพิจารณาร่างแผนพัฒนาระยะยาวปานกลาง  (3 ปี)  และแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการตรวจสอบและกลั่นกรองแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัด
 • การสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการวางแผนพัฒนาการ ประสานแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์  พัฒนาระบบข้อมูลสารสรเทศท้องถิ่น  เช่น  ข้อมูลบุคคล  (สมาชิกสภา/ผู้บริหาร)  ข้อมูลด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย  และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การส่งเสริม  สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแนวทางที่ได้มาตรฐานในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามมาตรา  52  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546

3.3  งานงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนารายได้

 • การประสานงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การดำเนินการด้านเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การพัฒนารายได้ท้องถิ่น  เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  การจัดทำแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.  กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

 • การให้คำปรึกษา  แนะนำ  ตอบข้อหารือด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น  การดำเนินการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบและการขอจำหน่ายหนี้สูญของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ตลอดจนการพิจารณาผู้ละทิ้งงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนการตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ  ร่างเทศบัญญัติ  ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  เป็นต้น
 • การจัดตั้ง  ยุบ  ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น  การเปลี่ยนชื่อ  การเปลี่ยนดวงตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการกำหนดชั้นองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น
 • การประชุมสภาท้องถิ่น  รวมทั้งข้อหารือระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ  การประชุมสภาท้องถิ่น  หรือการยุบสภาท้องถิ่น การทำกิจการนอกเขต  หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • งานคดีแพ่ง  คดีอาญา  กรณีข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องหาว่าทำผิดคดีอาญาหรือแพ่ง
 • งานคดีปกครอง  กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานละเมิดคดี  กรณีข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำให้เกิดความเสียหาย  หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก  หรือหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  2539  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  2539  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 • งานติดตามผลทางแพ่ง  และทางอาญาของพนักงานของพนักงาน  ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือมีกรณีผิดปกติทางการเงิน  และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
 • งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา
 • การปฏิบัติการ พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.2540
 • การร้องทุกข์กล่าวโทษ  ร้องเรียนข้าราชการสำกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานท้องถิ่น  และลูกจ้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนการดำเนินการทางวินัย
 • การ้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  การแต่งตั้ง  หรือถอดถอนผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น
 • การประสานกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  และคณะกรรมการข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องำถิ่นจังหวัด  (ก.จังหวัด)  เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  กลุ่มงานเงินบัญชีและการตรวจสอบ

5.1  งานการเงิน

 • การดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ของข้าราชการ  และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  เช่น  เงินเดือน  เงินเดือนข้าราชการค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปราชการ  หรือพนักงานตามโครงการถ่ายโอนบุคคลากร
 • เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การจัดสรรภาษีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การพิจารณาตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • งานการเงินที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
 • การขอการเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  และการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
 • งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสถานธนานุบาล
 • งานพัสดุ  ครุภัณฑ์
 • งานรับรองลายมือชื่อผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การายงานทางด้านการเงินตามหนังสือสั่งการ  ระเบียบและกฎหมายกำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5.2  งานบัญชี

 • การจัดทำบัญชีเงินสด  บัญชีแยกประเภท  บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน
 • งานจัดสรร  ควบคุมงบประมาณ  การรายงานและงบเดือน
 • การของบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5.3  งานตรวจสอบ

 • การวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
 • การให้คำปรึกษา  แนะนำ  กำหนดแนวทาง  และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  การบัญชี  การพัสดุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจสอบที่แจ้งองค์กรการ ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
 • รายงานผลการตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  การพัสดุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
 • ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนัก งานการตรวจสอบงบการเงิน  หรือตรวจสอบบัญชีประจำปี  และสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักงานการตรวจสอบงบการเงิน  พร้อมทั้งรายงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ติดตามผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการคลังของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
 • ติดตามผลการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบคณะ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ

Share on Line
Share on Pinterest