นายจักรภพ สินศิริ
ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครนายก

นายประวิตร ริมสกุล
ท้องถิ่นอำเภอปากพลี

นายจักรภพ สินศิริ
ท้องถิ่นอำเภอบ้านนา

นางสาวสิริเกตุ สัตยาอภิธาน
ท้องถิ่นอำเภอองครักษ์

นางสาวรณพร เพชรสุก
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
(ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอปากพลี)

 

นายธนนันท์ ประเสริฐ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
(ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอบ้านนา)

     

 

Share on Line
Share on Pinterest